Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 STRONGBOX is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te 1770 Liedekerke, Houtmarktstraat 220 (RPR Brussel (Nederlandstalig)) en met ondernemingsnummer 0758.873.956.

E-mail: info@strongbox.be  

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard ook tussen STRONGBOX en de klant. De klant ontvangt deze voorwaarden bij zowel de offerte, de overeenkomst, als bij de facturen. Door ondertekening van de offerte of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

1.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien zij uitdrukkelijk schriftelijk werden overeengekomen.

2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door STRONGBOX opgemaakte offertes zijn gedurende 30 dagen geldig, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.

2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW.

2.3. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant.

3. Termijnen en overmacht

3.1. De opgegeven leveringstermijnen gelden slechts ten indicatieven titel. Het overschrijden van de voorziene leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van STRONGBOX, de verbreking van de overeenkomst met zich meebrengen.

3.2. Elke vertraging in de uitvoering waarvan STRONGBOX kennis zou krijgen, zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de klant. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Behoudens andersluidende vermelding op de factuur, zijn alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

4.2. Klachten dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven te worden geformuleerd. Bij ontstentenis hiervan, worden leveringen als aanvaard beschouwd.

4.3. Bij niet of laattijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd. Bent u consument in de zin van artikel I.1, 2° WER, dan past STRONGBOX hiervoor de wettelijke interestvoet toe. Bent u een onderneming, dan past STRONGBOX de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is de klant ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gebleven factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 100,00 euro, onverminderd het recht van STRONGBOX om meerdere schade en nadelen te bewijzen. Bent u een consument, dan zijn dezelfde verwijlintresten en schadebeding van toepassing bij laattijdige terugbetaling door STRONGBOX overeenkomstig art. 4.3.

4.4. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsvoorwaarden.

5. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van STRONGBOX voor eventuele schade is, behoudens in geval van opzet of bedrog, beperkt tot het factuurbedrag.

6. Privacy

Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van STRONGBOX van toepassing, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen en de toepassing ervan te aanvaarden. De privacyverklaring van STRONGBOX is ten alle tijden te raadplegen op www.strongbox.be.

7. Geschillen

Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing.

Alle betwistingen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid  van de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel.

8. Overige bepalingen

8.1. Zowel STRONGBOX als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.

8.2. De nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden heeft niet tot gevolg dat het geheel van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn.

Neem contact met ons op

Contact